Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ   Νομικός Πολιτισμός και Πολιτική Νομιμότητα


           

   Με έγγραφό του ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Σ. Κεδίκογλου ζητά από τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αλλά και τους Περιφερειακούς Διευθυντές, να μη χορηγούν άδεια στους εκπαιδευτικούς για την συμμετοχή τους στις ετήσιες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις που πραγματοποιούν τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία. Η ενέργεια αυτή του κ. Σ. Κεδίκογλου προκαλεί αγανάκτηση και διαχέει καχυποψία, ως προς τις προθέσεις του, στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δικαίως θεωρούν ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της συν-κυβερνητικής επίθεσης στα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στο δημόσιο και είναι σαφώς εκδικητική για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών.
Στο άνω έγγραφό του ο Υφυπουργός επικαλείται «το συμφέρον των μαθητών και την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων» και στηρίζει νομικά την απόφασή του στο  άρθρο 16, παρ. 3 του ν. 1264/82.  Η επιλεκτική χρήση όμως νομικών αποσπασμάτων αποδεικνύει την έλλειψη νομικών ή και άλλων  επιχειρημάτων. Και εν προκειμένω νομικά ή και άλλα επιχειρήματα είναι όχι μόνο το άρθρο 16, παρ. 3 του ν. 1264/82 και η διά πάσαν χρήσιν φράση  «το συμφέρον των μαθητών και η ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων» αλλά και
1.      Το άρθρο 18 του ίδιου νόμου, ως κάτωθι:
«1. Οι διατάξεις των άρθρ. 14, 15, 16, 17 αποτελούν ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα.
 2. Ρυθμίσεις ευνοϊκότερες για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών που έχουν ήδη αποκτηθεί ή θα αποκτηθούν με συμφωνία μισθωτών και εργοδοτών ή με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις υπερισχύουν».
2.      Οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας  Δ2/7816/1-4-83, Φ.821/445/3612/23-9-86, Δ2/14539/12-3-99, Δ2/7816/1-4-01, Φ.350/59/121645/Δ1/2-11-05, Φ.350/6/49688/Δ1/18-5-06 και Δ1/58140/28-5-2010, ενδεικτικά ως κάτωθι:
«… σας γνωρίζουμε ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις γενικές συνελεύσεις αποτελεί δικαίωμα που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 14 παρ. 1 και 2 το Ν. 1264/1982, ΦΕΚ 79 τ. Α΄), ο δε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να τους διευκολύνει. Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης λειτουργούν ως ολοήμερα, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά τα οποία λειτουργούν με απογευματινή βάρδια, δεν μπορεί να έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου. Άλλωστε με το άρθρο 18 ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 14, 15, 16 και 17 ‘αποτελούν ελάχιστα συνδικαλιστικά δικαιώματα’. Με βάση τα ανωτέρω, η υπηρεσία δύναται να χορηγεί συνδικαλιστική άδεια για την πραγματοποίηση των γενικών συνελεύσεων, έως και δύο (2) εργασίμων ημερών εντός του σχολικού έτους ».
3.      Το γεγονός ότι η εν ισχύει Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-02 (1340/02 τ. Β΄) στην οποία αναφέρεται πως: «Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης χορηγούν τις συνδικαλιστικές άδειες για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις γενικές συνελεύσεις των συλλόγων τους», εκδόθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν ως δεδομένη και εν ισχύει την προϋπάρχουσα σχετική νομοθεσία, του ν. 1264/82 και εκ των άνω εγκυκλίων, όσων εκδόθηκαν πριν το 2002, συμπεριλαμβανομένων.
4.      Το γεγονός ότι το συμφέρον των μαθητών και η ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων προασπίζονται πρώτα και κύρια από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά σκληρό αλλά και τίμιο αγώνα και διασφαλίζονται όχι με αποφάσεις κατάργησης συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, οι οποίες στηρίζονται σε νομικές εκκρούσεις, αλλά με έγκαιρο προγραμματισμό, επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς.
5.      Το γεγονός ότι ο σεβασμός και η εκτίμηση της επαγγελματικής ευσυνειδησίας των εκπαιδευτικών αποτελεί ένδειξη αγαθής προαίρεσης και διάθεσης συνεργασίας εκ μέρους του πολιτικού προϊσταμένου της διοικητικής ιεραρχίας της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.
6.      Το γεγονός ότι ο σεβασμός και η εκτίμηση της διοικητικής επάρκειας και ακεραιότητας  των αποφάσεων πρότερων οργάνων και προκατόχων διοικητικών θέσεων αποτελεί σώφρονα πολιτική πρακτική.

  Κατόπιν τούτων καλούμε τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σ. Κεδίκογλου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του και τα ανωτέρω, να επανεκτιμήσει την απόφασή του και να αποσύρει την εν λόγω εγκύκλιο, τους δε αρμόδιους Διευθυντές Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το ΥΠΑΙΘ, να συνεχίσουν να χορηγούν κανονικά τις συνδικαλιστικές άδειες για τις επόμενες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των σωματείων, αφού αυτό επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλέγμα και τη διοικητική πρακτική των προηγούμενων χρόνων.

  Σε αντίθετη περίπτωση καλούμε τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να απελευθερωθούν από τον θανάσιμο κομματικό εναγκαλισμό και να διεκδικήσουν δυναμικά την απόσυρση της εγκυκλίου από κοινού με τα πρωτοβάθμια σωματεία και όλους τους συναδέλφους, περιφρουρώντας έτσι τα κατακτημένα και όχι χαρισμένα συνδικαλιστικά δικαιώματά μας.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
            Χριστόφ. Παπαϊωάννου                                        Άννα Αλεφραγκή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.