Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Υποχρεωτικές μεταθέσεις πανελλαδικής εμβέλειας


metatheseis
Σχέδιο υποχρεωτικών μεταθέσεων (και πανελλαδικά κι όχι  μόνο στην ίδια περιφέρεια) στην εκπαίδευση προωθεί η κυβέρνηση, όπως προκύπτει  από Προεδρικό Διάταγμα που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε αυτό διατυπώνονται οι προϋποθέσεις  μετάθεσης των λεγόμενων υπεράριθμων εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και των εκπαιδευτικών που δεν έχουν  οργανική θέση. Να σημειωθεί πως υπάρχει προοπτική κατάργησης οργανικών θέσεων  και ορισμού νέων σύμφωνα με το μαθητικό δυναμικό (25 μαθητές ανά  τάξη).
Στο πλαίσιο του λεγόμενου «εξορθολογισμού» επιδιώκεται  να καλυφθούν κενά, τα οποία πρακτικά προκύπτουν λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Το «παραμύθι» όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων για τους πολλούς εκπαιδευτικούς της  χώρας έχει πέσει στο κενό και η λύση που τώρα προβάλλεται είναι η ομηρία των  εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα μετακινούνται από το ένα μέρος στο  άλλο.
Η  διαδικασία που προβλέπεται να ακολουθηθεί, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, είναι η  εξής: Οι λεγόμενοι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί (που δεν καλύπτουν ένα ποσοστό των  ωρών τους σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής) και αυτοί που δεν έχουν  οργανική θέση θα κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που  συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και  ειδικότητα.

Οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν δηλώσεις για μετάθεση  εντός της περιφέρειας. Οσοι δε συναινούν στην υποχρεωτική μετάθεσή τους και όσοι  δεν υποβάλουν δήλωση θα κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων  πανελλαδικής εμβέλειας! Οι πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης θα κυρώνονται το  αργότερο έως 15 Ιουνίου κάθε έτους. Μετά την έκδοση των τελικών πινάκων  υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας, οι περιφερειακοί διευθυντές  εκπαίδευσης θα καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση προτίμησης  σχολείων ή ομάδων σχολείων των περιοχών μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης  εκπαίδευσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά και επιθυμούν να μετατεθούν. Οσοι  δεν δηλώνουν καμία προτίμηση θεωρείται ότι συναινούν στη μετακίνησή τους σε όλες  τις περιοχές μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης  εκπαίδευσης.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 26/4/2013
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
Υπ. Παιδείας: Υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών
Το υπουργείο Παιδείας έστειλε προς επεξεργασία , στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας Προεδρικό Διάταγμα που καθιερώνει τις υποχρεωτικές μεταθέσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκείνων  που δεν κατέχουν οργανική θέση.
Σύμφωνα με το επίμαχο σχέδιο διατάγματος, οι εκπαιδευτικοί που πλεονάζουν και δεν συμπληρώνουν το 75% τουλάχιστον του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους σε σχολική μονάδα ή σε ομάδα σχολικών μονάδων, της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας, «με μαθήματα της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης, της πρώτης και δεύτερης ειδικότητας, χαρακτηρίζονται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, εξ’ ολοκλήρου υπεράριθμοι».
Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα χαρακτηριστούν εξ’ ολοκλήρου υπεράριθμοι (ολικά υπεράριθμοι) κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κλάδους ή ειδικότητες στις οποίες επιτρέπεται να διδάσκουν και στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης, χαρακτηρίζονται ολικά υπεράριθμοι και θα κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων, ύστερα από κοινή εισήγηση των υπηρεσιακών συμβουλίων και των δυο βαθμίδων. Μετά την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού των ολικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης επανακαθορίζουν τα οργανικά κενά ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα.
Η πράξη επανακαθορισμού εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, αναρτάται στην ιστοσελίδα της περιφερειακής διεύθυνσης και αποστέλλεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
Για τη σύνταξη των πινάκων υποχρεωτικών μεταθέσεων σε περιοχές της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης (πίνακες περιφερειακής εμβέλειας), οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δηλώσεις συναίνεσης μέσα σε τρεις ημέρες. Όσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση, καθώς και όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση, κατατάσσονται στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας.
Μετά την υποβολή των δηλώσεων συναίνεσης, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης των εκπαιδευτικών «κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες – μόρια που οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν και τα κριτήρια και την αποτίμησή τους». Οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται στην έδρα των διευθύνσεων εκπαίδευσης καθώς και στις ιστοσελίδες τους. Εντός τριών ημερών από την τελευταία ανάρτηση οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση ως προς τη μοριοδότησή τους. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια συντάσσουν τους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποχρεωτικής μετάθεσης και τους υποβάλλουν για έλεγχο νομιμότητας και κύρωση στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης. Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης κυρώνονται το αργότερο έως 15 Ιουνίου κάθε έτους. Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης μετά την κύρωσή τους καθίστανται τελικοί.
Υποχρεωτική μετάθεση σε περιοχές της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης
Σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος μετά την έκδοση των τελικών πινάκων υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας, οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης καλούν τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων των περιοχών μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά και επιθυμούν να μετατεθούν. Οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα τρία σχολεία και τις δυο ομάδες σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί που δεν δηλώνουν καμία προτίμηση, λογίζεται ότι συναινούν στη μετακίνησή τους σε όλες τις περιοχές μετάθεσης της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης.
Με βάση την κατάταξή τους στους τελικούς πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης περιφερειακής εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης, οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται με απόφαση του υπουργού Παιδείας, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και σχετική εισήγηση των αρμοδίων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (ΑΠΥΣΔΕ – ΑΠΥΣΠΕ). Εάν οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν τη μετάθεσή τους στην ίδια θέση ισοβαθμούν, προηγείται ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί τη μετάθεση, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας ή για συνυπηρέτηση συζύγων ή για λόγους εντοπιότητας.
Κατάταξη στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων πανελλαδικής εμβέλειας
Οι εκπαιδευτικοί – σύμφωνα με το διάταγμα – που παραμένουν εξ’ ολοκλήρου υπεράριθμοι, καθώς όσοι έχουν δηλώσει ότι δεν συναινούν στην υποχρεωτική τους μετάθεση σε οργανικά κενά ή δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση, με απόφαση του υπουργού Παιδείας, κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τις μονάδες που συγκεντρώνουν και καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης σχολείων ή ομάδων σχολείων των περιοχών μετάθεσης στις οποίες υπάρχουν οργανικά κενά ανά την επικράτεια.
Με βάση την κατάταξή τους στους πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης πανελλαδικής εμβέλειας και τις δηλώσεις προτίμησης και με απόφαση του υπουργού Παιδείας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων (ΚΥΣΔΕ – ΚΥΣΠΕ), οι εκπαιδευτικοί μετατίθενται σε οργανικά κενά σχολείων ή ομάδων σχολείων περιοχών μετάθεσης ανά την επικράτεια.
Τέλος, για την κατάταξη των υπεράριθμων εκπαιδευτικών στους πίνακες υποχρεωτικών μεταθέσεων θα εφαρμοστούν τα κριτήρια του Π.Δ. 50/1996 που είναι η συνυπηρέτηση, τα χρόνια υπηρεσίας, η εντοπιότητα και οι οικογενειακοί λόγοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.