Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΕνέργειες για Αξιολόγηση  και Αυτοαξιολόγηση
ΓΕΝΙΚΑ
  1.Το ΔΣ της Δ.Ο.Ε. , με την 1201/31-10-2014 απόφασή του , αποφάσισε
«Την προκήρυξη Απεργίας – «Αποχής» από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10). Η απεργία θα εκκινήσει την 2η Νοεμβρίου 2014 και σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων μας θα συνεχιστεί μέχρι την 23-12-2014.»

  2. Η Έκτακτη ΓΣ του Συλλόγου μας στις 24 Νοε 2014, έλαβε την παρακάτω απόφαση: «Αποφασίζουμε να λάβουμε  μέρος στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ με την 1201/31-10-2014 απόφασή της  και να απέχουμε από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/13) των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και κάθε διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου  (ν. 4024/11, ν. 4142/13, ΠΔ 152/13, ν. 3848/10, ν. 3679/10), δηλώνοντας ότι δεν δεχόμαστε ούτε να αξιολογήσουμε ούτε να αξιολογηθούμε».
  3.Η απεργία – αποχή που έχει κηρύξει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλύπτει τους συναδέλφους, οι οποίοι δεν διατρέχουν πειθαρχικό κίνδυνο με το να μην συμμετέχουν στις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί απέχουν μόνο από τις διαδικασίες φάρσα που συνεχίζει να υλοποιεί σε καθεστώς νομικά έωλο το Ι.Ε.Π. και όχι από την εκτέλεση όλων των άλλων εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών καθηκόντων τους. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει κατ’ επανάληψη ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης δεν ενέχει κίνδυνο πειθαρχικών διώξεων. Ο αγώνας που δίνεται είναι ένας αγώνας για την ανατροπή του θεσμικού πλαισίου και τη μη εφαρμογή της αξιολόγησης – χειραγώγησης που αποτελεί επιστροφή στον επιθεωρητισμό και καμία σχέση δεν έχει με τις θέσεις του Κλάδου για την αξιολόγηση. Είναι αγώνας που η έκβασή του θα σηματοδοτήσει τη μορφή της εκπαιδευτικής πραγματικότητας στο μέλλον και η αναγκαιότητά του δεν εξαρτάται από τη νομική κάλυψη που διαθέτει αλλά από σημασία του για τον κόσμο της εκπαίδευσης και το δημόσιο σχολείο. Είναι όμως σημαντικό, με δεδομένη την καλλιέργεια κλίματος φόβου, να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί ότι οι κινήσεις που αποφασίζει το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχουν πλήρη νομική στήριξη.
  4.  Κατά το άρθρο 11 παρ.11 του νόμου 3848/2010 «Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν στις διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις». Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει, ότι για την αποστέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασίες αξιολόγησης θα πρέπει να υφίσταται υπαιτιότητα εκ μέρους του εκπαιδευτικού. Η συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση, οποιασδήποτε μορφής συνιστά άσκηση νομίμου δικαιώματος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί, ότι η μη συμμετοχή στην αξιολόγηση αποτελεί υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού, που του αποστερεί το δικαίωμα επιλογής σε θέση στελέχους.
  5. Οι αναπληρώτριες/τές που ασκούν τα καθήκοντα  Προϊσταμένου Ολιγοθέσιου Δημ. Σχολείου ή Νηπιαγωγείου δεν αξιολογούνται στην φάση αυτή.
  6. Απεργία – αποχή σημαίνει ότι απέχουμε από το συγκεκριμένο κάθε φορά σχετικό με την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση έργο και όχι από κάθε έργο. Δεν είναι στάση εργασίας. Εκτελούμε όλα τα υπόλοιπα καθήκοντά μας (διδακτικά και διοικητικά) εκτός από αυτά που απορρέουν από τις διαδικασίες της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης.

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 152/13

    Οι Διευθυντές/ντριες των Δημ. Σχολείων και οι Προϊστάμενοι/νες των Ολιγ. Δημ. Σχολείων και Νηπιαγωγείων συντάσσουν Πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή/Προϊσταμένου  ή/και Δήλωση Συμμετοχής στην απεργία – αποχή όπου, μεταξύ των άλλων, θα αναγράφεται ότι «Δεν συμμετέχω  στις διαδικασίες της αξιολόγησης, υλοποιώντας την με αρ. πρωτ. 1201/31-10-2014 απόφαση του ΔΣ της ΔΟΕ, την οποίαν εξωδίκως κοινοποίησε στους κ. κ. Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών », την οποία κοινοποιούν στο κατά περίπτωση αξιολογικό όργανο που θα τους καλέσει σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης.
- Δηλώνουν  απεργία-αποχή και δεν συμμετέχουν σε καμιά διαδικασία αξιολόγησης.
- Δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησής τους και δεν καταθέτουν το portfolio (προσωπικό φάκελο) στην πλατφόρμα αξιολόγησης
- Δεν συμμετέχουν στις διά ζώσης και εξ αποστάσεως επιμορφώσεις και ενημερώσεις για την αξιολόγηση κι όσοι/ες συμμετείχαν μπορούν να αποσύρουν τις εργασίες τους και να σταματήσουν.
- Δεν αξιολογούν εκπαιδευτικούς.

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΕ – ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

   1. Όταν καλούμαστε σε συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων που έχει θέμα σχετικό με την Αξιολόγηση ΕΕ – Αυτοαξιολόγηση, δηλώνουμε προφορικά τη συμμετοχή μας  στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ. Η συμμετοχή μας στην απεργία-αποχή αφορά στο συγκεκριμένο και μόνο θέμα, της ημερήσιας διάταξης. Αν δηλ. ο Σύλλογος των Διδασκόντων έχει κι άλλα θέματα, συμμετέχουμε σε όλα τα υπόλοιπα και απέχουμε από το θέμα που αφορά στην Αξιολόγηση ΕΕ – Αυτοαξιολόγηση.
  Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει στην απεργία-αποχή, δεν υπάρχει απαρτία και ο Σύλλογος των Διδασκόντων δεν προχωρά στην υλοποίηση της οποιασδήποτε διαδικασίας σε σχέση με την Αξιολόγηση ΕΕ –  Αυτοαξιολόγηση, ακόμη και αν κάποια μειοψηφία εκπαιδευτικών θέλει να συμμετέχει. Σε αντίθετη περίπτωση ο κάθε συνάδελφος, ανεξαρτήτως του αν η πλειοψηφία συμμετέχει στην Αξιολόγηση ΕΕ –  Αυτοαξιολόγηση, έχει το δικαίωμα να απέχει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία-αποχή.  
   Στην περίπτωση που η πλειοψηφία του Συλλόγου των Διδασκόντων συμμετέχει στην απεργία-αποχή:
   Ο Διευθυντής/ντρια του Δημοτικού σχολείου και η/ο Προϊσταμένη/ος Ολιγ. Δημ. Σχολείου ή Νηπιαγωγείου γράφει στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή/Προϊσταμένου ότι λόγω της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ με την απόφασή της με Α.Π. 1201/31-10-2013 και με το εξώδικο που απέστειλε προς τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, ο Σύλλογος  των Διδασκόντων που κλήθηκε με θέμα  «Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας- Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015», δεν προχώρησε σε καμιά σχετική διαδικασία.
   ή
   συντάσσεται πρακτικό του Συλλόγου των Διδασκόντων στο οποίο αναφέρεται: «Συγκλήθηκε σύλλογος διδασκόντων με θέμα “Υλοποίηση της Αξιολόγησης του Εκπ/κού Έργου της σχολικής μονάδας- Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης κατά το σχολικό έτος 2014-2015”. Οι εκπαιδευτικοί (ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία) δήλωσαν προφορικά ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ με την απόφασή της με Α.Π. 1201/31-10-2013 και με το εξώδικο που απέστειλε προς τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών. Ως εκ τούτου, ουδεμία διαδικασία που αφορά στην Αξιολόγηση ΕΕ – Αυτοαξιολόγηση προχωρά και τίποτα δεν αναρτάται στο Παρατηρητήριο». Το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλους αλλά δεν γράφονται τα ονόματα των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή, εκτός κι αν οι ίδιοι το ζητήσουν.
   2. Δεν αναρτούμε τίποτα στο Παρατηρητήριο της αξιολόγησης, δε συναινούμε στην ανάρτηση του προγραμματισμού, δεν δεχόμαστε την εκπόνηση του σχεδίου δράσης και τη συμμετοχή μας στις σχετικές ομάδες.
   3. Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι  δεσμευτικές για τον/τη Διευθυντή/ντρια, Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας ώστε να μην αναρτήσει τίποτε στο Παρατηρητήριο. Ο,τιδήποτε αναρτάται στο Παρατηρητήριο θεωρείται συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση αλλά και αξιολογήσιμο υλικό για τις επερχόμενες 5μελείς Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης. Οποιαδήποτε ανάρτηση που παραβιάζει την απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι παράνομη (υπενθυμίζουμε και τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ). Οι Σύλλογοι των Διδασκόντων δικαιούνται και πρέπει να ελέγχουν την τήρηση των αποφάσεών τους. Στο Παρατηρητήριο δεν μπορούν να αναρτηθούν ατομικές δράσεις ή απόψεις που δεν έχουν εγκριθεί από το Σύλλογο των Διδασκόντων γιατί η αυτοαξιολόγηση, με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία, αποτελεί την  κατά πλειοψηφία αποτίμηση της σχολικής μονάδας και όχι ατομική άποψη.
  4. Οι Διευθυντές/τριες και Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων δε συγκροτούν ομάδες εργασίας μόνοι τους ούτε ισχύει το περσινό «εντέλλεσθε». Σε οποιαδήποτε περίπτωση καλύπτονται από την απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΔΟΕ.
  5. Οι Σύλλογοι των Διδασκόντων δεν δεσμεύονται από την όποια περσινή απόφασή τους, ακόμα και αν είχαν αποφασίσει – προγραμματίσει σχέδιο δράσης. Τους καλούμε να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή και να μην προχωρήσουν φέτος καμία διαδικασία που να αφορά στην Αξιολόγηση ΕΕ – Αυτοαξιολόγηση.

  Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

  Η συντριπτική αποχή των Διευθυντών και Προϊσταμένων των σχολείων μας από την αξιολόγηση είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι αυτή η αξιολόγηση δεν θα περάσει, ότι δεν δεχόμαστε ούτε να αξιολογήσουμε ούτε να αξιολογηθούμε.

 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

         Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γ. Γραμματέας  Χριστόφορος Παπαϊωάννου                                          Γιώργος Τόνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.