Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣτΔΘέμα:  Λειτουργία του Συλλόγου των  Διδασκόντων


            Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
            Μετά από ενημέρωση που είχαμε από συναδέλφους για πιέσεις σχετικά με την συγκρότηση των Ομάδων Εργασίας της ΑΕΕ - Αυτοαξιολόγησης, επισημαίνουμε τα εξής:


  ---Το Υ.ΠΑΙ.Θ. στην υπ’ αρ. πρωτ. 1900089/Γ1/10-12-2013 ΥΑ ορίζει ότι η αυτοαξιολόγηση είναι υποχρεωτική. Παρακάτω επισημαίνει ότι η διαδικασία “πραγματοποιείται από ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων”. Πουθενά δεν ορίζεται ότι η συμμετοχή κάποιου συναδέλφου είναι υποχρεωτική σε αυτές, ούτε ορίζονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη συγκρότησή τους. Γι' αυτό και  όποιος (διευθυντής εκπαίδευσης, σχολικός σύμβουλος, διευθυντής σχολείου) πιέσει τους εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας. επιχειρεί να εκβιάσει και να φοβίσει τους συναδέλφους.
  ---Σε κάθε περίπτωση να μη συμμετάσχουν οι συνάδελφοι σε ομάδες εργασίας. Αυτή η υποχρέωση δεν αναφέρεται πουθενά  και, αν η διοίκηση θέλει να υποχρεώσει κάποιον, οφείλει να επικαλεστεί συγκεκριμένες διατάξεις.
 ---Σε περίπτωση που επιχειρηθεί παρά τη θέληση του Συλλόγου των Διδασκόντων η εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης (πχ. συγκρότηση ομάδων εργασίας από μεμονωμένους συναδέλφους ), να ενημερωθεί αμέσως το ΔΣ του Συλλόγου μας.
---Σχετικά με την λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων:
A. Ν. 1566/85, άρ. 11. Όργανα, επιλογή, τοποθέτηση, υπηρεσιακή κατάσταση, καθήκοντα. ΣΤ΄ Σύλλογοι διδασκόντων.
«1. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου. Όταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου εξετάζονται ειδικά θέματα μαθητών μετέχουν και δύο εκπρόσωποί τους που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων. 2. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται  μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων. 3. Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Μπορεί να αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων.4. Ο τρόπος λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων, οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και τα ειδικά θέματα, στη συζήτηση των οποίων παρίστανται εκπρόσωποι των μαθητών, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
14. Οι αποφάσεις του συλλόγου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο πρόεδρος. Όταν οι προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται όταν προβλέπεται από σχετική διάταξη ή αποφασίζει ο Σύλλογος κατά πλειοψηφία.
Παρατηρήσεις
   1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων δεν υποχρεούται «να αποφασίσει χωρισμό των μελών του σε τομείς» ή αλλιώς «ομάδων εργασίας» σε κανένα άλλο ζήτημα εκτός από «τομείς γνώσεων», για «καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων». Οι ομάδες εργασίας σε άλλα θέματα, όπως η «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας κλπ, ευρίσκονται πέραν του Νόμου (πλαισίου), ενώ οι ΥΑ είναι κατώτερες των Νόμων, αλλά και των ΠΔ. Μόνο αν αυτοχειριαστεί ένας σύλλογος μπορεί να το κάνει. Μπορεί όμως η Διοίκηση, ο Σχολικός Σύμβουλος, ο Δ/ντής του σχολείου ή ακόμα και πλειοψηφικά ο Σύλλογος των Διδασκόντων να υποχρεώσει συλλογικά ή ατομικά μέλη του να κάνουν πράγματα που δεν επιβάλλει ο Νόμος (πλαίσιο) χωρίς να κάνουν «παράβαση καθήκοντος»;
  2. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων δεν επιτρέπεται να κληθεί να συνεδριάσει έξω από το ωράριο εργασίας το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 6 ώρες. Π.χ. Εάν ένα σχολείο αρχίζει την πρωινή αναφορά στις 8.00 πμ δεν μπορεί υποχρεωτικά να συνεχίσει πέραν των 2..00΄ μμ ή αν αρχίζει 8.15΄ πμ, δεν μπορεί πέραν των 2.15΄ μμ, αφού «…οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων». Πολύ περισσότερο, δεν μπορεί ο σύλλογος να ορίσει υποχρεωτική συμμετοχή των μελών του σε συνεδρίαση «… και σε ώρες που ο ίδιος θεωρεί κατάλληλες, εκτός ωραρίου εργασίας…», καθώς η διαδικασία αυτή είναι μη σύννομη (σ’ αυτή τουλάχιστον τη φάση), για τις επιπλέον ώρες δεν ορίζεται υπερωριακή αμοιβή και μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει αποφάσεις τέτοιων συνεδριάσεων

  Καλούμε τους Συλλόγους των Διδασκόντων συλλογικά  και κάθε συνάδελφο ατομικά να παλέψουμε ενάντια στην αυτοαξιολόγηση - αξιολόγηση και να μην υποκύψουμε στις όποιες πιέσεις για την εφαρμογή της.


Είναι δικαίωμά μας να αρνηθούμε την εθελοντική συμμετοχή μας στις Ομάδες Εργασίας

Ο φόβος και η τρομοκρατία που προσπαθούν να μας επιβάλλουν
δεν θα περάσει

Κανένας συνάδελφος,  καμμία συναδέλφισσα  στις Ομάδες Εργασίας

 ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


Στο παρόν παρατίθενται αποσπάσματα από ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Ν. Σμύρνης-Μοσχάτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.